Już teraz kup swoje wymarzone mieszkanie premium we Wrocławiu, Łodzi i Katowicach.

UMOWA NAJMU INSTYTUCJONALNEGO zawarta w dniu [_______] w [________] pomiędzy:   [_______] z siedzibą w [_______], pod adresem [_______], [_______], zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy [_______] w [_______], Wydział [_______] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [_______], NIP: [_______], REGON: [_______], o kapitale zakładowym: [_______], reprezentowaną przez:   [_______] - [_______]   zwaną dalej „Wynajmującym”,   a   [_______] zamieszkałym/ą w [_______], pod adresem przy ulicy [_______], posiadającym/ą numer PESEL [_____], legitymującym/ą się dowodem tożsamości w postaci [dowodu osobistego/paszportu] wydanym przez [__] o numerze [__], __________________________________________________________________________________________ [_______] z siedzibą w [_______], pod adresem przy ulicy [_______] wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [_______] w [_______], [_______] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [_______], NIP: [_______], REGON: [_______], kapitał zakładowy: [_______], reprezentowaną przez: [_______] - [_______]   zwaną dalej „Najemcą”,   o następującej treści, na którą składają się następujące sekcje:    
 • 1 Definicje
  Dla celów niniejszej Umowy wymienione poniżej terminy pisane wielką literą posiadały będą następujące znaczenia:
 • Budynek” oznacza budynek zlokalizowany we [_______] przy ul. [_______], który został wybudowany na Nieruchomości, na podstawie decyzji wydanych z upoważnienia Prezydenta Miasta Wrocław, zgodnie z którymi Prezydent Miasta [_______] zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla tego zamierzenia budowlanego, wraz z ewentualnymi późniejszymi pozwoleniami na budowę zamiennymi (dalej: „Decyzja PnB”), przy czym zastrzega się, że Decyzja PnB może ulec późniejszej zmianie, jednak Budynek wybudowany zgodnie ze zmienioną Decyzją PnB będzie nadal spełniał definicję Budynku na potrzeby Umowy. Budynek został oznaczony na planie w Załączniku nr 1.
 • Cel Najmu” oznacza przeznaczenie Lokalu, którym jest wyłącznie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
 • Części Wspólne Nieruchomości” oznaczają powierzchnie wspólne Nieruchomości, w tym wszystkie drogi dojazdowe, drogi ewakuacyjne, parkingi oraz inne powierzchnie, udostępnione do powszechnego użytku na terenie Nieruchomości, a także znajdujące się na terenie Nieruchomości budowle, instalacje, urządzenia itp. o ile służą one wyłącznie potrzebom Budynku lub jego najemców. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że Częściami Wspólnymi Nieruchomości są też wszelkie powierzchnie w Budynku przeznaczone do użytku wszystkich najemców, w szczególności – klatki schodowe, windy, lobby przy wejściu głównym do Budynku.
 • Czynsz” oznacza czynsz określony w Załączniku nr 3 należny w Okresie Najmu.
 • Data Wygaśnięcia” oznacza datę, w której niniejsza Umowa wygaśnie zgodnie z upływem Okresu Najmu wskazanego w §1 pkt 2) Umowy liczonego od dnia Faktycznego Dnia Przekazania Umowy lub wskutek jej wcześniejszego rozwiązania w przypadkach wskazanych w §4 ust. 4 Umowy.
 • Decyzja PnU” – oznacza ostateczną i prawomocną decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie Budynku (lub inną równoważną decyzję bądź inny akt w razie gdyby decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie nie była wymagana), na podstawie której możliwe będzie przystąpienie do użytkowania Budynku dla celu określonego niniejszą Umową.
 • Faktyczny Dzień Przekazania” dzień wpisany do protokołu zdawczo – odbiorczego, od którego rozpoczyna się bieg Okres Najmu.
 • Kaucja” – Kaucja Zabezpieczająca określona w §8 Umowy.
 • Lokal” oznacza lokal znajdujący się w Budynku o powierzchni i parametrach określonych w §2 pkt 1) Umowy, udostępniony Najemcy do wyłącznego korzystania na podstawie niniejszej Umowy, zgodnie z opisem i oznaczeniami na planie zawartym w Załączniku nr 1.
 • Lokatorzy” osoby zamieszkujące w Lokalu z Najemcą lub bez Najemcy, w tym Główny Lokator, wskazane w §1 pkt. 8) Umowy;
 • Miejsca Parkingowe” oznaczają miejsca parkingowe wewnętrzne lub zewnętrzne, udostępnione Najemcy do korzystania na podstawie niniejszej Umowy, określone w §2 pkt 1) Umowy, zgodnie z opisem i oznaczeniami na planie zawartym w Załączniku nr 1.
 • Nieruchomość” oznacza prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w przy ul. gen. Władysława Sikorskiego we Wrocławiu, składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 2/5, obręb nr 0001, dzielnica Stare Miasto, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem KW WR1K/00409961/1 oraz wszelkie budynki i budowle, które zostaną na tym gruncie wzniesione.
 • Odpady” wszelkie śmieci, nieczystości, odpady o każdym charakterze.
 • Okres Najmu” oznacza okres czasu od Faktycznego Dnia Przekazania do Daty Wygaśnięcia, który wskazany został w §2 pkt 2) Umowy.
 • Opłaty” oznaczają łącznie Czynsz, Opłaty Eksploatacyjne oraz Opłaty za media.
 • Opłaty Eksploatacyjne” oznaczają faktyczny koszt świadczenia Usług związanych z Lokalem, Budynkiem, Nieruchomością oraz Częściami Wspólnymi Nieruchomości, niezbędnych dla prawidłowego korzystania z Budynku i Nieruchomości, ponoszony przez Wynajmującego w danym roku, które określone zostały w Załączniku nr 3.
 • Opłaty za media” oznaczają wydatki określone w Załączniku nr 3.
 • Regulamin” oznacza zbiór zasad panujących w Budynku, do których przestrzegania zobowiązany jest Najemca, stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy.
 • Spodziewany Dzień Rozpoczęcia Najmu” oznacza datę udostępnienia Lokalu Najemcy zgodnie z §2 pkt 3) Umowy.
 • Standard wykończenia” oznacza standard określony szczegółowo w Załączniku nr 2, zapewniony przez Wynajmującego w Faktycznym Dniu Przekazania bez dodatkowych kosztów.
 • Strony” oznaczają Najemcę i Wynajmującego, natomiast „Strona” oznacza Najemcę lub Wynajmującego w zależności od kontekstu.
 • Umowa” lub „Umowa Najmu” oznacza niniejszą Umowę wraz z Załącznikami.
 • Usługi” oznaczają usługi opisane w Załączniku nr 4, z tytułu których m. in. należne są Opłaty Eksploatacyjne określone w Załączniku nr 3.
   
 • 2 Szczegółowe Warunki Najmu
 • Lokal:
  1. Ulica: [___]; Miasto (kod pocztowy): [___]; Numer mieszkania: [___]; Numer klatki schodowej: [___]; Numer piętra: [___]; Powierzchnia: [___]; Typ: [studio, 2 pokojowe, 3-pokojowe, 4- pokojowe],
  2. [___] Komórka lokatorska nr [___],
  3. [___] Miejsca parkingowe [wewnętrzne; zewnętrzne] nr [___],
 • Okres Najmu: 12 miesięcy
 • Spodziewany Dzień rozpoczęcia Najmu: [___] r.,
 • Opłaty:
  1. Czynsz: [___] msc brutto,
  2. Zaliczka na Opłaty za media: [___] msc brutto,
  3. Opłaty Eksploatacyjne: [___] msc,
 • Termin płatności Opłat z pkt. 4 powyżej: 5 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, za wyjątkiem Opłat za pierwszy okres rozliczeniowy, które będą płatne w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT,
 • Zabezpieczenia: [Kaucja, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji]
 • Umowa Rezerwacyjna: umowa zawarta w dniu [...] roku
 • Osoby zamieszkujące w Lokalu:
  1. Łączna ilość osób zamieszkujących w Lokalu: [___],
  2. Dane osobowe Lokatorów - wszystkich osób zamieszkujących w Lokalu (inne niż Najemca):
   1. Lokator 1 („Główny Lokator”): imię i nazwisko: [___]; adres korespondencyjny (inny niż adres Lokalu): [___]; numer telefonu: [___]; e-mail: [___]
   2. Lokator 2: imię i nazwisko: [___]; adres korespondencyjny (inny niż adres Lokalu): [___]; numer telefonu: [___]; e-mail: [___],
 • Deklarowane dane samochodu z prawem do korzystania z parkingu: Marka [___]; numer rejestracyjny [___],
 • Kontakt do Najemcy: [____],
 • Kontakt do Wynajmującego: [____].
 
 • 3 Przedmiot umowy
 
 1. Wynajmujący niniejszym oddaje Najemcy w najem, a Najemca bierze do używania Lokal, Miejsca Parkingowe oraz inne pomieszczenia, które wskazane zostały w §2 pkt. 1) Umowy i wszystkie ruchomości znajdujące się w Lokalu, które wymienione zostaną w Protokole Zdawczo-Odbiorczym, na warunkach określonych w niniejszej Umowie Najmu i zobowiązuje się płacić Wynajmującemu ustalony Czynsz, Opłaty Eksploatacyjne, Opłaty za media oraz inne opłaty, które określone zostały w Załączniku nr 3 do Umowy.
 2. Wynajmujący oświadcza, że ma prawo do dysponowania Nieruchomością, w tym do oddania Przedmiotu Umowy w Najem.
 3. Najemca oświadcza, że w Lokalu będą mieszkały osoby wskazane w §2 pkt. 8) Umowy. Najemca zobowiązuje się każdorazowo poinformować Wynajmującego na piśmie o zmianie Głównego Lokatora, o ile jest inny niż Najemca oraz o zmianie liczby osób zamieszkujących w Przedmiocie Umowy.
 
 • 4 Okres Najmu
 
 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony obejmujący Okres Najmu, który rozpoczyna się od Faktycznego Dnia Przekazania i skończy się w Dniu Wygaśnięcia.
 2. W terminie nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed Dniem Wygaśnięcia, Najemca może pisemnie poinformować Wynajmującego o chęci zawarcia kolejnej umowy najmu odpowiadającej Przedmiotowi Najmu na czas określony 12 miesięcy.
 3. Okres Najmu nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu uzyskania przez Wynajmującego Decyzji PnU.
 4. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem Okresu Najmu przez Wynajmującego w przypadkach określonych w §7 ust. 2 pkt. 3) Umowy oraz przez Najemcę w przypadkach określonych w §6 ust. 3 pkt 2) Umowy.
 
 • 5 Przekazanie Lokalu
 
 1. Przekazanie Lokalu zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym w Faktycznym Dniu Przekazania przez upoważnionych (w tym na podstawie pełnomocnictwa) przedstawicieli obu Stron zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 („Protokół Zdawczo - Odbiorczy”). Ryzyka, obowiązki i obciążenia związane z Lokalem (w tym obowiązek uiszczania Czynszu, Opłat Eksploatacyjnych, Opłat za media, o ile Strony nie postanowią inaczej), przechodzą na Najemcę z chwilą podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego dotyczącego przekazania Lokalu i stwierdzającego Faktyczny Dzień Przekazania. Od tej daty rozpoczyna bieg Okres Najmu.
 2. W celu podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Wynajmujący poinformuje Najemcę o Faktycznym Dniu Przekazania, nie później niż na 3 dni robocze poprzedzające Faktyczny Dzień Przekazania. Jeżeli pomimo prawidłowego poinformowania przez Wynajmującego o Faktycznym Dniu Przekazania Najemca nie przystąpi do odbioru Lokalu, nie stawi się w celu podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, nie doręczy Wynajmującemu zabezpieczenia w formie Kaucji, nie doręczy Wynajmującemu oświadczenia o poddaniu się egzekucji wymaganych na podstawie niniejszej umowy lub odmówi podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego z przyczyn innych niż wskazane w ust. 3 poniżej, wówczas Wynajmujący uprawniony będzie do sporządzenia i podpisania protokołu jednostronnie, który to protokół będzie wywierał takie same skutki, jak Protokół Zdawczo-Odbiorczy podpisany wspólnie przez Strony. W takim wypadku Wynajmujący zobowiązany jest doręczyć Najemcy jednostronnie sporządzony Protokół Zdawczo-Odbiorczy w terminie 3 dni roboczych od dnia jego sporządzenia.
 3. Najemca może odmówić podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego tylko w przypadku, gdy przekazywany Lokal lub Miejsca Parkingowe posiadają istotne wady, uniemożliwiające korzystanie z nich, a Wynajmujący nie zadeklaruje terminu usunięcia wady istotnej. W takim przypadku nie dochodzi do przekazania Lokalu, a Najemca zobowiązany jest w sposób szczegółowy uzasadnić na czym polega istotna wada uniemożliwiająca korzystanie z Lokalu. Wynajmujący ma prawo odnieść się w Protokole Zdawczo-Odbiorczym do uwag Najemcy i złożyć swoje wyjaśnienia. Strony w takim przypadku wspólnie wyznaczają odpowiedni termin na usunięcie wad, nie dłuższy jednak niż 30 dni, chyba że z przyczyn technicznych lub technologicznych usunięcie wady będzie wymagało dłuższego terminu. Po usunięciu wad istotnych, Wynajmujący ponownie informuje Najemcę o nowym Faktycznym Dniu Przekazania zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2 powyżej.
 4. Wynajmujący ma prawo, odmówić wydania Lokalu Najemcy do dnia, w którym Najemca dostarczy Wynajmującemu Kaucję zgodnie z postanowieniami §8 Umowy, jak również oświadczenie o poddaniu się o egzekucji, o którym mowa w §9 Umowy.
 5. Strony dopuszczają możliwość wystąpienia nieznacznych różnic w powierzchni przekazywanego Najemcy Lokalu w stosunku do powierzchni określonej w Załączniku nr 1. Wystąpienie ewentualnych różnic w wielkości tej powierzchni w granicach +/- (plus – minus) 5 % nie będzie uważane za niezgodność Lokalu z Umową, bądź niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie Umowy przez Wynajmującego, a powierzchnia w ten sposób określona obowiązywać będzie do wszelkich celów przewidzianych w niniejszej Umowie Najmu. Jeżeli natomiast wspomniana różnica będzie większa niż wspomniany przedział, Strony uzgodnią stosowny tryb postępowania.
   
 • 6 Prawa i Obowiązki Najemcy
 
 1. Najemca niniejszym zobowiązuje się:
 • płacić Czynsz, Opłaty Eksploatacyjne z tytułu Usług opisanych w Załączniku nr 4, Opłaty za media oraz inne opłaty przewidziane w niniejszej Umowie w terminach, kwotach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 3;
 • przestrzegać właściwych przepisów prawa wymogów właściwych organów administracji publicznej i sądów, w tym w szczególności Najemca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisów przez wszystkich Lokatorów;
 • nie czynić ani nie zaniechać, ani też nie pozwolić innej osobie na czynienie lub zaniechanie czegokolwiek, co byłoby niezgodne z obowiązującym prawem, a co może spowodować powstanie odpowiedzialności (wykroczeniowej, administracyjnej, cywilnej lub innej) po stronie Wynajmującego w związku z karami, odszkodowaniami lub innymi kosztami lub wydatkami oraz zwolnić Wynajmującego z odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje naruszenia tego zobowiązania przez Najemcę;
 • dokonywać na swój koszt napraw i utrzymywać czystość w Lokalu w następującym zakresie:
 1. Najemca będzie wykonywał prace konserwacyjne Lokalu oraz drobne naprawy podłóg, drzwi, klamek i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania Lokalu, dopływu i odpływu wody i ścieków, żaluzji okiennych, jak również innych usterek Lokalu, zgodnie z przepisem art. 681 polskiego Kodeksu Cywilnego. Najemca będzie zobowiązany przeprowadzić powyższe prace konserwacyjne i naprawy w ciągu 7 dni lub, w przypadku, gdy charakter usterek będzie uzasadniał przedłużenie powyższego okresu, w ciągu 21 dni od daty wystąpienia potrzeby ich przeprowadzenia. Najemca ma obowiązek poinformować Wynajmującego o wystąpieniu usterki w terminie 24 godzin od jej powstania. Informacja powinna zostać przesłana na adres e-mail wskazany w pkt. 10 Sekcja I Umowy wraz z planowanym terminem usunięcia usterki. Wszelkie naprawy będą dokonywane przez wykwalifikowanych wykonawców posiadających uprawnienia do wykonywania odpowiednich prac, za których działania i zaniechania Najemca będzie odpowiadał jak za własne, zgodnie z przepisem art. 429 polskiego Kodeksu Cywilnego. Jeśli natomiast Najemca nie wykona takich prac lub napraw w w/w terminie, Wynajmujący może wykonać takie prace lub naprawy na koszt i ryzyko Najemcy, po uprzednim wezwaniu.
 2. Najemca będzie utrzymywać Lokal w czystości i porządku (w tym wewnętrzne części okien, wewnętrzne i zewnętrzne części drzwi oraz wszystkie elementy przeszklone znajdujące się w Lokalu) oraz będzie usuwać wszelkie Odpady w sposób regularny i właściwy, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w danym czasie, Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego. Najemca nie będzie przetrzymywać Odpadów na terenie Lokalu dłużej niż będzie to konieczne, co mogłoby być uciążliwe dla innych użytkowników i osób przebywających w Budynku.
 3. Najemca nie uszkodzi żadnej części Lokalu ani Budynku. W przypadku zaistnienia drobnego uszkodzenia Lokalu, Najemca naprawi szkodę na własny koszt, jeśli natomiast Najemca nie naprawi szkody w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Wynajmującego, Wynajmujący może dokonać naprawy szkody na koszt i ryzyko Najemcy. W przypadku zaistnienia innego niż drobne uszkodzenie Lokalu lub jakiegokolwiek uszkodzenia Budynku (jeżeli uszkodzenie takie zostanie spowodowane przez Najemcę, Lokatora lub osobę za którą Najemca ponosi odpowiedzialność) Wynajmujący naprawi szkodę na koszt i ryzyko Najemcy. Koszt dokonania naprawy zostanie poniesiony przez Najemcę na podstawie otrzymanej faktury, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Najemca zobowiązany jest zgłaszać na piśmie oraz e-mailowo Wynajmującemu wszelkie szkody typu pęknięcia rur, problemy techniczne, przypadki nieuprawnionego wtargnięcia do Lokalu – bezzwłocznie po ich zauważeniu, przy czym w okresie nie dłuższym niż 6 godzin od wystąpienia tych zdarzeń;
 5. Najemca będzie zobowiązany do pokrywania wszelkich kosztów utrzymania i serwisowania elementów Lokalu.
 • nie będzie wnosił i przechowywał (ani nie pozwoli na wniesienie i przechowywanie) na terenie Lokalu, Budynku ani Nieruchomości niczego, co naruszyłoby postanowienia umów ubezpieczenia od ryzyka uszkodzenia mienia lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wykupionych przez Wynajmującego, ani niczego, co mogłoby uniemożliwić Wynajmującemu uzyskanie takich ubezpieczeń lub odszkodowań w ramach takich ubezpieczeń od zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Wynajmującego, jak również materiałów niebezpiecznych (które dla celów niniejszej umowy powinny być rozumiane jako substancje niebezpieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa, którymi w szczególności na dzień niniejszej Umowy są Ustawa – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku oraz Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 roku, jak również substancje chemiczne wskazane w rozporządzeniach wydanych na podstawie powyższych ustaw i wszystkie materiały wybuchowe i radioaktywne lub inne substancje chemiczne, które nie są środkami zwykle oferowanymi w legalnej sprzedaży detalicznej, takie jak chemiczne produkty czyszczące) ani takich, które zgodnie z właściwymi przepisami wymagają specjalnych warunków przechowywania, ani też nie doprowadzi lub nie dopuści do jakiegokolwiek skażenia, ani nie będzie zezwalał osobom trzecim, za które ponosi odpowiedzialność, na dokonanie takich czynności. Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć i chronić Wynajmującego od wszelkich roszczeń, procesów sądowych i postępowań wynikających lub związanych z jakimkolwiek zanieczyszczeniem, stratami lub szkodami spowodowanymi przez materiały niebezpieczne znajdujące się na terenie Przedmiotu Umowy. Jeżeli stawka ubezpieczenia od ognia i innych ryzyk losowych lub innego ubezpieczenia Budynku lub Nieruchomości wzrośnie wskutek czynności podjętych lub zaniechanych przez Najemcę albo wskutek tego, że Najemca przechowuje, albo zezwolił na przechowywanie danego przedmiotu na terenie Lokalu, Budynku lub Nieruchomości, wówczas Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę takiego podwyższenia polisy na jego żądanie;
 • nie dokonywać ulepszeń ani żadnych modyfikacji w odniesieniu do wyglądu wewnętrznego i zewnętrznego Lokalu i wyglądu Miejsc Parkingowych (ani nie zezwalać innym osobom na powyższe), z wyjątkiem zmian odpowiadających planom i specyfikacjom dostarczonym Wynajmującemu i przez niego zatwierdzonym przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac oraz za wyjątkiem prac konserwacyjnych i drobnych napraw, o których mowa w ust. 1 pkt 4) lit. a) powyżej. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia, Najemca bezzwłocznie po otrzymaniu od Wynajmującego stosownego żądania, przywróci Lokal lub Miejsca Parkingowe do stanu pierwotnego sprzed naruszenia. Jeżeli Najemca nie doprowadzi bezzwłocznie Lokalu lub Miejsc Parkingowych do stanu pierwotnego, Wynajmującemu będzie przysługiwać prawo do wykonania tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko Najemcy;
 • przestrzegać wszelkich postanowień dotyczących Lokalu, Miejsc Parkingowych, Budynku i Nieruchomości, zawartych w Regulaminie. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w zakresie właściwego zarządzania Budynkiem, Nieruchomością, ich konserwacji lub utrzymania porządku na ich terenie. Zmiany Regulaminu będą wiążące dla Najemcy od momentu, w którym Najemca zostanie o nich powiadomiony na piśmie. Zmiany Regulaminu nie będą wpływały na essentialia negotii niniejszej Umowy;
 • z uwagi na dbałość o estetykę Budynku nie wznosić ani nie umieszczać, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, żadnego oznakowania, umieszczania ogłoszeń, reklam, afiszów itp. na terenie Nieruchomości, Częściach Wspólnych Nieruchomości ani w Budynku (z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych oraz wnętrza Lokalu, chyba, że sposób wzniesienia lub wystawienia ich wewnątrz Lokalu umożliwiałby ich zobaczenie z zewnątrz) ani nie zezwalać innym osobom na powyższe. Zgoda Wynajmującego obejmować powinna kompleksową formę i treść powyższych materiałów i jest wymagana ze względu na obowiązującą gwarancję na fasadę Budynku;
 • korzystać z Lokalu wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych własnych lub Lokatorów, natomiast z Miejsc Parkingowych wyłącznie w celu parkowania na nich pojazdów;
 • korzystać z Przedmiotu Umowy w celach handlowych lub biznesowych, a także zarejestrowania siedziby prowadzonej przez siebie działalności w Lokalu, wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz pod warunkiem, że:
 1. Najemca uzyska wszelkie wymagane zgody, zezwolenia i pozwolenia, oraz
 2. prowadzenie przez Najemcę działań handlowych lub biznesowych nie będzie uciążliwe dla pozostałych najemców Budynku oraz nie utrudni korzystania z innych lokali i Części Wspólnych, oraz
 3. Najemca nie będzie prowadził działalności o charakterze niezgodnym z zasadami współżycia społecznego, ani religijnym, politycznym, rasistowskim, związanym z seksualnością itp., oraz,
 4. Najemca nie będzie przyjmował w Przedmiocie Umowy klientów oraz
 5. niezwłocznie po Dacie Wygaśnięcia Najemca usunie z właściwego rejestru adres Lokalu pod rygorem zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 250,00 (dwieście pięćdziesiąt 00/100) złotych za każdy opóźnienia w usunięciu tegoż adresu, oraz
 6. Najemca uiści wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania Lokalu;
 • nie podnajmować ani też nie oddawać w jakiejkolwiek formie do używania całości ani części Lokalu i Miejsc Parkingowych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. W razie wyrażenia zgody przez Wynajmującego na podnajem, Najemca ponosi wobec Wynajmującego, jak i wobec najemców i innych użytkowników Budynku odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby trzeciej naruszające prawa Wynajmującego wynikające z Umowy, chociażby nie ponosił za nie winy, a nawet nie mógł im zapobiec;
 • najpóźniej o godz. 16.00 w Dacie Wygaśnięcia zwrócić Lokal oraz Miejsca Parkingowe Wynajmującemu zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Lokal oraz Miejsca Parkingowe zostaną zwrócone Wynajmującemu w stanie odpowiadającym należytemu wykonaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, z uwzględnieniem ich normalnego zużycia, zgodnie z pierwotnym rozkładem i stanem Lokalu przedstawionym na planach załączonych jako Załącznik nr 1, zgodnie ze standardem Lokalu opisanym w Załączniku nr 2 oraz Protokole Zdawczo-Odbiorczym na podstawie którego Lokal został przekazany,
  2. W przypadku, gdy Najemca nie przywróci Lokalu do w/w stanu, Wynajmującemu będzie przysługiwać prawo do wykonania tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko Najemcy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, usunięcie modyfikacji, ulepszeń, zmian, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu obejmuje również obowiązek naprawy wszelkich uszkodzeń spowodowanych w związku z tym usunięciem,
  3. Najemca usunie z Budynku wszystkie ruchomości niebędące własnością Wynajmującego i jakiekolwiek Odpady oraz posprząta Lokal. Jeżeli usunięcie dowolnej części sprzętów, towarów, przedmiotów, ruchomości itp. spowoduje fizyczne uszkodzenie Lokalu, Budynku, Nieruchomości lub Części Wspólnych Nieruchomości, Najemca będzie zobowiązany do naprawienia takiego uszkodzenia w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wezwania przez Wynajmującego. Jeśli natomiast Najemca nie dokona napraw w w/w terminie, Wynajmujący może wykonać takie naprawy na koszt i ryzyko Najemcy,
  4. Zwrot Lokalu oraz Miejsc Parkingowych zostanie potwierdzony pisemnym protokołem sporządzonym przez Strony określającym stan Lokalu i urządzeń w nim się znajdujących, a stanowiących własność Wynajmującego. W przypadku niestawiennictwa przedstawiciela Najemcy w wyznaczonym przez Wynajmującego terminie zwrotu Lokalu oraz Miejsc Parkingowych, bądź w przypadku nieuprawnionej odmowy podpisania protokołu zwrotu– Najemca upoważnia Wynajmującego do dokonania jednostronnego podpisania protokołu zwrotu Lokalu oraz Miejsc Parkingowych,
  5. Po Dacie Wygaśnięcia Najemca nie będzie miał prawa zajmować Lokalu ani Miejsc Parkingowych. W przypadku, gdy Najemca nie zwolni Lokalu lub Miejsc Parkingowych, bez uszczerbku dla innych prawnych rozwiązań przysługujących Wynajmującemu, Wynajmującemu będzie przysługiwać prawo do:
   1. żądania odszkodowania odpowiadającego dziennej stawce Czynszu za każdy dzień opóźnienia w zwolnieniu Lokalu, oraz
   2. żądania kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 100% (sto procent) dziennej stawki sumy Czynszu i zaliczki na poczet Opłat Eksploatacyjnych należnych w ostatnim miesiącu Okresu Najmu za każdy dzień opóźnienia w zwolnieniu Lokalu, po Dniu Wygaśnięcia (przy czym nie wyłącza to prawa Wynajmującego do żądania odszkodowania przewyższającego ww. karę umowną),
 • oraz otwarcia Lokalu i usunięcia na koszt i niebezpieczeństwo Najemcy wszystkich rzeczy ruchomych nienależących do Wynajmującego oraz podjęcia środków, które uniemożliwią Najemcy wstęp do Lokalu, Budynku i na teren Nieruchomości, oraz
 1. na koszt i niebezpieczeństwo Najemcy, według uznania Wynajmującego: utylizacji ruchomości w sposób przez niego wybrany lub do ich przewiezienia i składowania w miejscu przez niego wyznaczonym,
 • nie dokonywać potrącenia przysługujących mu w stosunku do Wynajmującego wierzytelności z wierzytelnościami Wynajmującego w stosunku do Najemcy wynikającymi z niniejszej Umowy lub mającymi związek z nią lub jej zakończeniem albo wynikającymi z zaniechania opuszczenia Lokalu, Budynku lub Nieruchomości po upływie Okresu Najmu, chyba że w niniejszej Umowie ustalono inaczej lub wierzytelności takie zostały przyznane w ostatecznym oraz prawomocnym orzeczeniu sądu lub zostały uznane przez Wynajmującego;
 • wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych wobec Wynajmującego wyłącznie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wynajmującego lub inny wskazany przez Wynajmującego (np. banku kredytującego). Strony postanawiają, że wykonanie przez Najemcę swojego zobowiązania pieniężnego wobec Wynajmującego w innej formie niż powyższa nie będzie uważane za wykonanie zobowiązania ze wszystkimi tego konsekwencjami, chyba że Strony inaczej postanowią na piśmie;
 • nie wykonywać w żadnym wypadku prawa zatrzymania na mieniu Wynajmującego.
 1. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony wskazują, że wszelkie obowiązki wskazane w ust. 1 powyżej należy właściwie stosować do Lokatorów, a Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia obowiązków dokonanych przez Lokatorów.
 2. Najemca ma prawo:
 • dostępu do Lokalu i Miejsc Parkingowych przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały Okres Najmu, przez jaki Najemca będzie uiszczał kwoty należne wynikające z Umowy oraz będzie przestrzegać zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;
 • wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym (tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia) wyłącznie, gdy przewidują to bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
 • 7 Prawa i Obowiązki Wynajmującego
 
 1. Wynajmujący niniejszym zobowiązuje się do:
 • zawarcia umowy ubezpieczenia Budynku od zdarzeń losowych mogących spowodować uszkodzenie części lub całości Budynku, jak również do zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez Wynajmującego,
 • dostarczania Usług opisanych w Załączniku nr 4 zgodnie z zasadami należytego zarządzania nieruchomościami przez cały Okres Najmu oraz pod warunkiem, że Najemca będzie regulował zobowiązania wynikające z §6 ust. 1 pkt 1) powyżej. Jednakże, Wynajmujący podejmując wszelkie uzasadnione kroki w celu zminimalizowania przerw i opóźnień oraz jak najszybszego usunięcia ich przyczyn, nie będzie odpowiadać za wszelkie przerwy lub opóźnienia w związku z Usługami, powstałymi wskutek okoliczności niezależnych od niego,
 • sprawowania dozoru Budynku oraz kontrolowania i utrzymywania jego stanu technicznego i użytkowego umożliwiającego realizację Umowy,
 • do utrzymywania przez cały okres obowiązywania Umowy standardu Budynku co najmniej takiego, który istniał w Faktycznym Dniu Przekazania z uwzględnieniem normalnego zużycia Budynku,
 • do dokonywania napraw Lokalu obciążających go zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Do Wynajmującego należy zapewnienie napraw i prac remontowych dachu, ścian nośnych i innych elementów nośnych i konstrukcyjnych Budynku, a także podłóg podniesionych (z wyłączeniem wykładzin, paneli itp. podlegających normalnemu zużyciu) i wszelkiej instalacji zewnętrznej, względnie instalacji przechodzących przez Lokal lecz służących także doprowadzeniu mediów do innych lokali (np. instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna itp.). Wynajmujący nie jest zobowiązany do zapewnienia napraw i prac remontowych, których konieczność wykonania wynikła z winy Najemcy, w szczególności mechanicznych uszkodzeń parapetów, gniazdek elektrycznych, klamek, zamków w drzwiach, wykładzin, paneli, instalacji wewnętrznych, szyb itd. W takim wypadku Najemca zobowiązany jest do wykonania takich napraw i prac remontowych na własny koszt i ryzyko, przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi usługami a jeśli Najemca nie wykona takich napraw i prac remontowych w terminie wskazanym w zawiadomieniu otrzymanych od Wynajmującego, Wynajmujący może dokonać naprawy szkody na koszt i ryzyko Najemcy.
  1. Wynajmujący ma prawo:
 • wejść do Lokalu, po uprzednim, co najmniej jednodniowym uprzedzeniu, w godzinach uzgodnionych z Najemcą lub Lokatorami w celu:
 1. dokonania inspekcji i odnotowania stanu Lokalu bądź innych części Budynku,
 2. naprawienia skutków naruszenia przez Najemcę jego zobowiązań wynikających z Umowy po przedstawieniu stosownego zawiadomienia i upływie terminu wyznaczonego na naprawienie skutków naruszeń, z wyłączeniem nagłych wypadków,
 3. naprawy, konserwacji, czyszczenia, zmiany, wymiany, instalacji, dodania lub wykonania przyłączy do kanałów obsługujących Budynek,
 4. naprawy, konserwacji, przeglądu, zmiany lub przebudowy jakiejkolwiek części Budynku,
 5. wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wynikających z niniejszej Umowy.
 • Wszelkie prawa do wejścia do Lokalu przysługujące Wynajmującemu na podstawie powyższego punktu przysługują również osobom upoważnionym przez Wynajmującego, w tym jego pracownikom, wykonawcom, rzeczoznawcom, ekspertom, przedstawicielom podmiotów finansujących Wynajmującego, potencjalnym najemcom, agentom itp. Powyższe czynności Wynajmujący wykona po powiadomieniu Najemcy i w jego obecności. Wynajmujący oświadcza, że naprawy i kontrole przeprowadzane będą w sposób powodujący możliwie najmniejsze zakłócenie normalnego użytkowania Lokalu przez Najemcę. Przeprowadzanie wspomnianych napraw nie stanowi podstawy żądania jakichkolwiek upustów lub tymczasowego obniżenia należności wynikających z Umowy Najmu. W przypadku, gdy Najemca jest nieobecny w czasie kiedy w nagłym wypadku z dowolnej przyczyny konieczne jest wejście do Lokalu, Wynajmujący i osoby przez niego wyznaczone, podejmą próbę skontaktowania się z Najemcą i poinformowania go o przypadku nagłym oraz mają prawo wejść do Lokalu (w tym w przypadku, gdy próba skontaktowania się z Najemcą nie będzie skuteczna) bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu przez Wynajmującego lub osoby przezeń wyznaczone (stan wyższej konieczności). Ponadto, w ostatnim miesiącu obowiązywania Umowy Wynajmujący ma prawo zaprezentować Lokal potencjalnym najemcom lub nabywcom Lokalu, Nieruchomości lub Budynku. Wynajmujący zobowiązany jest powiadomić Najemcę przed planowaną wizytą i ustalenia wraz Najemcą godzin wizyty.
 • wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym (tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia) w następujących przypadkach:
 1. gdy przewidują to bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego,
 2. gdy Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą całości lub części Czynszu przez co najmniej dwa okresy rozliczeniowe i nie zapłaci zaległości pomimo pisemnego uprzedzenia przez Wynajmującego o zamiarze rozwiązania Umowy i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty,
 3. gdy Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą Opłat Eksploatacyjnych lub Opłat za media lub innej kwoty należnej Wynajmującemu (z wyjątkiem Czynszu) za co najmniej dwa okresu rozliczeniowe i nie zapłaci zaległości pomimo pisemnego uprzedzenia przez Wynajmującego o zamiarze rozwiązania Umowy i wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14 dniowego terminu do zapłaty,
 
 1. gdy Najemca w terminie nie wpłaci, bądź nie uzupełni Kaucji, o której mowa w §8 Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wynajmującego z wyznaczeniem Najemcy dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu na wykonanie takiego obowiązku,
 2. gdy Najemca nie naprawi w terminie szkody w mieniu Wynajmującego powstałej na skutek okoliczności leżących po stronie Najemcy (lub osób, za które Najemca ponosi odpowiedzialność), w tym szkody w Lokalu, Budynku, Miejscach Parkingowych, bądź w innym mieniu Wynajmującego w obrębie Nieruchomości i nie uczyni tego pomimo dodatkowego wezwania Wynajmującego z wyznaczeniem co najmniej 14 dniowego terminu ma dokonanie naprawy,
 3. gdy Najemca dokonał zmian lub modyfikacji w Lokalu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy,
 4. gdy Najemca, pomimo dodatkowego wezwania do zaniechania naruszeń, nienależycie wykonuje, bądź nie wykonuje inne istotne postanowienia Umowy, przy czym przez istotne postanowienia Umowy Strony rozumieją w szczególności obowiązki Najemcy określone w §6 ust. 1 Umowy, w szczególności, jeżeli Najemca nie będzie przestrzegał przepisów BHP, Regulaminu, podnajmie lub udostępni Lokal lub Miejsca Parkingowe osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego bądź będzie korzystał z Lokalu lub Miejsc Parkingowych w taki sposób, że korzystanie to będzie czynić dla innych najemców uciążliwym korzystanie z ich lokali, bądź innych miejsc parkingowych. Powyższe uprawnienie Wynajmującego obowiązuje jedynie w przypadku, gdy na pisemne wezwanie Wynajmującego określające rodzaj naruszenia warunków Umowy, Najemca w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu takiego wezwania nie zaniecha naruszeń istotnych warunków Umowy,
 5. Dla uniknięcia wątpliwości wykorzystanie przez Wynajmującego gwarancji bankowej lub kaucji gwarancyjnej, zabezpieczającej roszczenia Wynajmującego z tytułu zaległych opłat, nie ma wpływu na ocenę opóźnienia Najemcy uprawniającego Wynajmującego do rozwiązania Umowy.
  1. W razie rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie ust. 2 pkt 3) powyżej, niniejsza Umowa rozwiązuje się następnego dnia roboczego po dniu doręczenia Najemcy wypowiedzenia przez Wynajmującego.
  2. Istnienie lub wykonanie praw Wynajmującego przyznanych na zgodnie z ust. 2 pkt 3) powyżej pozostanie bez wpływu na pozostałe prawa i środki zaradcze przysługujące Wynajmującemu zgodnie z niniejszą Umową lub na innej podstawie. Jeżeli Wynajmujący rozwiąże niniejszą Umowę zgodnie z postanowieniami ust. 2 pkt 3) powyżej, Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy kary umownej w wysokości 12-miesięcznej kwoty Czynszu i Opłat Eksploatacyjnych w wysokości obowiązującej w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypowiedzenie niniejszej Umowy przez Wynajmującego, chyba że pozostała liczba miesięcy Czynszu jest mniejsza niż 12 - w takim przypadku kara umowna będzie równa iloczynowi liczby miesięcy do końca Okresu Najmu i Czynsz oraz Opłat Eksploatacyjnych w wysokości obowiązującej w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypowiedzenie niniejszej Umowy przez Wynajmującego,
  3. Wynajmujący może żądać od Najemcy zapłaty odszkodowania przewyższającego karę umowną określoną w ust. 4 powyżej. Najemca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Wynajmującego z tytułu szkód związanych z rozwiązaniem Umowy na podstawie ust. 2 pkt 3) powyżej, obejmujących szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, w tym m.in. z tytułu nieotrzymania Czynszu w Okresie Najmu, Opłat Eksploatacyjnych, etc.
 
 • 8 Kaucja Zabezpieczająca
 
 1. Najemca zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Wynajmującego Kaucji w wysokości [   ] Czynszu brutto, jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego do Najemcy mogących wyniknąć z Umowy, w tym w szczególności roszczeń o zapłatę Czynszu, Opłat Eksploatacyjnych, Opłat za media, kar umownych oraz innych wymagalnych należności Wynajmującego, w szczególności związanych z uszkodzeniem Lokalu, Budynku, Nieruchomości i Części Wspólnych Nieruchomości.
 2. Wpłata kaucji gwarancyjnej zostanie dokonana przez Najemcę na rachunek bankowy Wynajmującego w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, przy czym nie później niż w Faktycznym Dniu Przekazania.
 3. W przypadku wzrostu Czynszu w wyniku indeksacji, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia Kaucji do właściwej wysokości, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania pisemnej informacji o waloryzacji wraz z pierwszą fakturą zgodnie z Załącznikiem nr 3.
 4. Po rozwiązaniu Umowy, Kaucja podlega zwrotowi Najemcy, o ile Wynajmujący nie zaliczy jej na poczet swoich wierzytelności w stosunku do Najemcy. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do zaliczenia kaucji w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych należności z tytułu Czynszu, Opłat Eksploatacyjnych, Opłat za media, bądź też roszczeń odszkodowawczych z tytułu zniszczenia Lokalu lub Miejsc Parkingowych (w drugiej kolejności), a także innych roszczeń Wynajmującego do Najemcy mogących wyniknąć z Umowy w szczególności z tytułu kar umownych. Uprawnienie Wynajmującego do zaliczenia Kaucji może zostać zrealizowane w każdym czasie, po powiadomieniu o tym Najemcy, a możliwość zrealizowania tego uprawnienia nie wyklucza uprzedniego uprawnienia Wynajmującego do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia tzn. Wynajmujący w przypadku zaistnienia przesłanek do rozwiązania Umowy nie jest zobowiązany do pokrycia wierzytelności środkami pochodzącymi z kaucji, lecz według własnego wyboru może skorzystać z uprawnienia do rozwiązania Umowy, a następnie dopiero pokryć wierzytelności środkami pochodzącymi z kaucji, bądź pokryć wierzytelności ze środków pochodzących z kaucji bez rozwiązywania Umowy z tego tytułu.
 5. Zwrot kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie trzydziestu 30 dni liczonych od dnia rozwiązania Umowy i rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych za ostatni rok Okresu Najmu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 powyżej.
 6. Strony precyzują, iż zwrot kaucji gwarancyjnej nastąpi w wysokości nominalnej, tj. bez żadnego oprocentowania, bądź dodatkowych innych kosztów, opłat (np. manipulacyjnych) itp.
 7. Wpłacenie Kaucji nie zwalnia Najemcy od obowiązku terminowego uiszczania Czynszu, zaliczek na Opłaty Eksploatacyjne, zaliczek na Opłaty za media. Najemca nie może domagać się, aby Wynajmujący pokrył z wpłaconej Kaucji należności wynikające z niniejszej Umowy.
 8. W razie skorzystania przez Wynajmującego z Kaucji, o którym mowa w ustępach powyższych, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia Kaucji do właściwej (określonej w Umowie) wysokości, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania Najemcy przez Wynajmującego o skorzystaniu z Kaucji.
 9. Niezależnie od uprawnienia Wynajmującego do rozwiązania Umowy zgodnie z postanowieniami §6 ust. 2 pkt 3) lit. d), w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków Najemcy przewidzianych w niniejszym paragrafie, Wynajmujący jest uprawiony do żądania od Najemcy kary umownej w wysokości 100,00 (sto 00/100) złotych za każdy dzień opóźnienia z zapłatą lub uzupełnieniem kaucji gwarancyjnej (lub odpowiedniej jej części) albo dostarczeniem, uzupełnieniem lub przedłużeniem gwarancji bankowej. Nie wyłącza to prawa Wynajmującego do żądania odszkodowania przewyższającego ww. karę umowną.
 
 • 9 Pozostałe zabezpieczenia Umowy Najmu
 
 1. Najemca zobowiązuje się do doręczenia oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia oraz wydania Przedmiotu Najmu, o którym mowa w art. 19f ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nie później niż w Faktycznym Dniu Przekazania. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Najemcę stanowić będzie załącznik do Umowy.
 2. Najemca oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż w razie konieczności wykonania zobowiązania określonego w ust. 1, nie będzie mu przysługiwało mu prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego.
 
 • 10 Doręczanie zawiadomień
 
 1. O ile Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej, wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja wystosowywana zgodnie z niniejszą Umową będzie sporządzana na piśmie oraz doręczana osobiście lub też przesyłana za pomocą kuriera lub listu poleconego na adres Najemcy wskazany w §2 pkt 9) Umowy oraz adres Wynajmującego wskazany w §2 pkt 10) Umowy.
 2. Ponadto, adres Lokalu zostanie uznany, oprócz adresu siedziby Najemcy, za dodatkowy adres Najemcy właściwy do doręczenia zawiadomień zgodnie z ust. 1 powyżej, od chwili przekazania Lokalu Najemcy.
 3. Strony niezwłocznie poinformują się nawzajem o zmianach adresów. Do czasu należytego powiadomienia o zmianie adresu, pisma doręczane na poprzednie adresy będą uważane za otrzymane.
 
 • 11 Poufność
 
 1. Strony zobowiązują się nie ujawniać, zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, żadnych informacji i dokumentów związanych z Umową i jej wykonaniem, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Każda ze Stron ma obowiązek ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych do informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony, niezależnie od sposobu i formy ich powierzenia.
 3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub dokumentów, które:
 • są powszechnie dostępne,
 • zostały podane do publicznej wiadomości,
 • są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
 1. Nie stanowi ujawnienia informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, ani nie narusza określonych w Umowie zasad poufności, ujawnienie przez Wynajmującego lub Najemcę tych informacji lub dokumentów podmiotom, z którymi Wynajmujący współpracuje/Najemca prowadzi wspólne gospodarstwo lub Lokatorów w związku z realizacją Umowy, w szczególności doradcom, inwestorom, ubezpieczycielom oraz instytucjom finansującym Wynajmującego.
 2. Poza powyżej wskazanymi przypadkami, ujawnienie przez jedną ze Stron przekazanych przez drugą Stronę informacji lub dokumentów może nastąpić wyłącznie, gdy obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa lub za pisemną zgodą drugiej Strony.
 3. Strony zobowiązują się nie publikować w jakichkolwiek mediach oświadczeń na temat informacji zawartych w Umowie, niezależnie od formy i środka przekazu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony.
 4. Postanowienia tego paragrafu mają obowiązują w czasie obowiązywania Umowy i zachowują moc w terminie 5 lat liczonych od dnia rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy.
 
 • 12 Postanowienia końcowe
  1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, oświadczenia dotyczące Umowy będą sporządzone na piśmie, w języku polskim i będą doręczane Stronom na piśmie pod adresy wskazane w komparycji Umowy i zgodnie §9 Umowy lub inne adresy wskazane w trakcie trwania Umowy w formie pisemnej przez jedną ze Stron drugiej Stronie.
  2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione do Lokalu ani za jakiekolwiek szkody lub akty kradzieży rzeczy wniesionych do Lokalu. Najemca powinien we własnym zakresie ubezpieczyć mienie wniesione do Przedmiotu Umowy.
  3. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Najemcę, Lokatorów lub osobę, która użytkuje z nim Przedmiot Umowy osobom trzecim w związku z posiadaniem i używaniem przez nie Przedmiotu Umowy, a w przypadku skierowania przez taką osobę trzecią roszczenia mającego jakikolwiek związek z użytkowaniem Przedmiotu Umowy bezpośrednio do Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się wstąpić do ewentualnego sporu wskazując siebie lub osobę, która użytkuje Przedmiot Umowy jako podmiot odpowiedzialny i zwolnić z tej odpowiedzialności Wynajmującego.
  4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia i przerwy w dostawach energii, ogrzewania, wody, łączności i innych mediów spowodowane przyczynami niezależnymi od Wynajmującego albo z powodu nieuregulowanych przez Najemcę opłat z tego tytułu, w tym także opłat, które uiszczane są za pośrednictwem Wynajmującego.
  5. Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail wskazanym w pkt. 10 Sekcji I Umowy.
  6. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
  7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych znajdują się w Załączniku nr 6.
  8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy będą dokonywane na piśmie, pod rygorem nieważności. Wyłączeniu spod niniejszego postanowienia ulega zmiana pkt 2 Sekcji I Umowy, który może zostać zmieniony poprzez jednostronne oświadczenie Najemcy oraz zakres Załącznika nr 4 i 5, które mogą zostać zmienione jednostronnie przez Wynajmującego.
  9. W przypadku, w którym postanowienia Umowy okazałyby się sprzeczne z postanowieniami załączników do niej, treść Umowy będzie mieć charakter rozstrzygający.
  10. Najemca nie posiada prawa do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez wyraźnej zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
  11. Najemca niniejszym wyraża zgodę na cesję całości lub części praw lub obowiązków Wynajmującego wynikających z niniejszej Umowy na rzecz: (i) banku, bądź instytucji finansującej/kredytującej Wynajmującego i w tym celu podpisze dokument zatytułowany zawiadomienie o przelewie wierzytelności wraz z oświadczeniem dłużnika; (ii) potencjalnego nabywcy Budynku i Nieruchomości, (iii) wspólnika lub wspólników Wynajmującego (na dzień dokonania cesji), bądź też innych podmiotów, pod warunkiem, że podmioty te będą kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Wynajmującego lub wspólnika albo wspólników Wynajmującego (na dzień dokonania cesji). W przypadku cesji zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu Najemca bezzwłocznie podpisze wszelkie wymagane dokumenty konieczne do kontynuowania Umowy z nowym wynajmującym. Ponadto w przypadku cesji zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu lub w przypadku sprzedaży Budynku, Nieruchomości, lub jego części, Wynajmujący może zażądać od Najemcy, aby ten dokonał cesji praw wynikających z gwarancji bankowej opisanej w § 9 Umowy na rzecz nowego podmiotu. Koszt takiej cesji ponosi Wynajmujący.
  12. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Strony postanawiają, że jeżeli w dowolnym czasie w Okresie Najmu EURO zastąpi PLN jako prawny środek płatniczy obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej, wszelkie płatności wynikające z niniejszej Umowy będą dokonywane w EURO.
  13. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Do wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.
  14. Strony niniejszej Umowy będą ze sobą współpracowały w celu zapewnienia efektywnej realizacji jej postanowień. Współpraca ta będzie w szczególności obejmować uzgadnianie i podejmowanie działań dla rozwiązania ewentualnych trudności związanych z realizacją Umowy. Strony postanawiają, iż w przypadku zaistnienia sporów wynikających z tytułu realizacji postanowień niniejszej Umowy będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
  15. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz zgadza się na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.
  16. Jakiekolwiek kwestie sporne wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla położenia Nieruchomości.
  17. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
  18. Niniejsza Umowa została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
    ______________________________                                                                   ___________________________ Wynajmujący                                                                                                        Najemca   Załączniki:
 1. Plan Budynku wraz z oznaczeniem Lokalu (aranżacja) oraz Miejsc Parkingowych,
 2. Standard Lokalu,
 3. Czynsz,
 4. Świadczone usługi,
 5. Regulamin,
 6. Informacja o przetwarzani danych osobowych (Wzór),
 7. Protokół zdawczo-odbiorczy.