Już teraz kup swoje wymarzone mieszkanie premium we Wrocławiu, Łodzi i Katowicach.

UMOWA REZERWACYJNA

zawarta w dniu […] roku w […] („Umowa Rezerwacyjna”), pomiędzy:

 • ReCap __ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: […], kapitał zakładowy: […] zł, NIP […], REGON […], reprezentowaną przez: ________________ zwaną dalej: „Resi
 • Panią/Panem __________ zamieszkałą/łym w ____________, PESEL: ______________, zwaną/ym dalej „Rezerwującym", łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, o następującej treści:

1

CEL UMOWY REZERWACYJNEJ

 1. Resi oświadcza, że ma prawo do wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości gruntowej przy ul. […] w […], dla której Sąd Rejonowy w […], […] Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr […] („Budynek”).
 2. Rezerwujący oświadcza, że jest zainteresowany najmem lokalu mieszkalnego znajdującego się w Budynku o nr ______ i powierzchni _____ m2 wraz z przynależnościami („Lokal Mieszkalny”).
 3. Intencją Stron jest to, aby Lokal Mieszkalny został przekazany Rezerwującemu do korzystania na cele mieszkalne na podstawie umowy najmu („Umowa Najmu”), która zostanie zawarta zasadniczo zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do tej Umowy Rezerwacyjnej.
 4. Celem tej Umowy Rezerwacyjnej jest wycofanie Lokalu Mieszkalnego wybranego przez Rezerwującego z oferty handlowej Resi i nieoferowanie Lokalu Mieszkalnego osobom trzecim przez okres obowiązywania Umowy Rezerwacyjnej.

 2

ZAWARCIE UMOWY NAJMU

 1. Umowa Najmu zostanie zawarta na piśmie w dniu przekazania Rezerwującemu Lokalu Mieszkalnego do korzystania („Data Przekazania Lokalu”). Data Przekazania Lokalu zostanie wyznaczona przez Resi co najmniej na 6 miesięcy przed dniem przekazaniem Lokalu, przy czym dokładna data spotkania zostanie skonsultowana z Rezerwującym. Umowa Najmu zostanie podpisana w lokalu Resi znajdującym się w Budynku. Rezerwujący jest zobowiązany do osobistego stawienia się w Dacie Przekazania Lokalu w celu podpisania Umowy Najmu.
 2. Jeżeli Rezerwujący w sposób nieusprawiedliwiony nie stawi się na podpisanie Umowy Najmu w Dacie Przekazania Lokalu, wówczas Resi, po próbie konsultacji z Rezerwującym, wyznaczy drugą Datę Przekazania Lokalu, a gdyby i w tym terminie Rezerwujący w sposób nieusprawiedliwiony nie stawił się na podpisanie Umowy Najmu, Umowa Rezerwacyjna wygasa automatycznie.

 3

OPŁATA REZERWACYJNA

 1. Strony potwierdzają, że Rezerwujący wpłacił na rachunek Resi Opłatę Rezerwacyjną w wysokości ________________ zł. Z chwilą podpisania Umowy Najmu uiszczona przez Rezerwującego Opłata Rezerwacyjna zostanie automatycznie zaliczona na poczet kaucji najmu Lokalu Mieszkalnego.
 2. Rezerwujący przyjmuje do wiadomości, że ostateczna wysokość kaucji najmu Lokalu Mieszkalnego będzie uzależniona od dokonanego przed zawarciem Umowy Najmu badania sytuacji finansowej Rezerwującego tj. ustalenia, czy dochody netto Rezerwującego przekraczają dwukrotność czynszu najmu Lokalu Mieszkalnego. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji finansowej Resi będzie mogło wymagać, aby Rezerwujący wraz z zawarciem Umowy Najmu sporządził oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym Rezerwujący podda się egzekucji i zobowiąże się do opróżnienia i wydania Lokalu Mieszkalnego używanego na podstawie Umowy Najmu w terminie wskazanym w żądaniu Resi.
 3. W celu umożliwienia Resi zbadania sytuacji finansowej Rezerwujący, na żądanie Resi, przedłoży dokumenty niezbędne do wykazania wysokości osiąganych dochodów (np. zaświadczenie o zarobkach, deklaracje PIT, potwierdzenia przelewów wynagrodzeń, księga przychodów i rozchodów, itp.), a ponadto Resi będzie uprawnione do żądania udzielenia upoważnienia do weryfikacji danych Rezerwującego w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) lub dostarczy takie dokumenty we własnym zakresie.

4

ROZWIĄZANIE UMOWY REZERWACYJNEJ

 1. Rezerwujący może w każdym czasie i bez podawania powodu odstąpić od Umowy Rezerwacyjnej, rezygnując tym samym z zawarcia Umowy Najmu, przesyłając stosowną informację do Resi na dane kontaktowe wskazane w § 5 poniżej.
 2. Jeżeli nie dojdzie do podpisania Umowy Najmu z przyczyn, na które Rezerwujący miał wpływ, Resi będzie uprawnione do zatrzymania Opłaty Rezerwacyjnej w części odpowiadającej poniesionej przez Resi szkodzie, którą Resi wykaże Rezerwującemu. Jeżeli szkoda Resi będzie niższa niż wysokość Opłaty Rezerwacyjnej, nadwyżka zostanie zwrócona Rezerwującemu w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do zwrotu, w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty Opłaty Rezerwacyjnej, chyba że Resi zostanie poinformowane o innym numerze rachunku bankowego.
 3. Jeżeli nie dojdzie do podpisania Umowy Najmu z przyczyn, na które Rezerwujący nie miał wpływu (np. przyczyny leżące po stronie Resi, choroba Rezerwującego, siła wyższa), Opłata Rezerwacyjna zostanie Rezerwującemu zwrócona. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do zwrotu Opłaty Rezerwacyjnej, w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty Opłaty Rezerwacyjnej, chyba że Resi zostanie poinformowane o innym numerze rachunku bankowego.
 4. Zwrot Opłaty Rezerwacyjnej następujący po upływie każdego pełnego roku kalendarzowego od wpłaty, będzie następował w kwocie zwaloryzowanej o obowiązującą stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, a jeżeli niezawarcie Umowy Najmu wynika z przyczyn zawinionych przez Resi – w kwocie zwaloryzowanej o podwójną obowiązującą stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego.
 5. Rezerwujący przyjmuje do wiadomości, że na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287), wykonanie w pełni usługi rezerwacji przez Resi powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy Rezerwacyjnej przez Rezerwującego.

5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przetwarzanie danych osobowych Rezerwującego odbywa się na zasadach uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Resi, będący Administratorem danych osobowych Rezerwującego, w celu realizacji obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, przekazuje Rezerwującemu, w postaci Załącznika nr 2 do Umowy, informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.
 2. W sprawach związanych z realizacją Umowy Rezerwacyjnej Strony będą kontaktować się przede wszystkim przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej, według poniższych danych:
 • dane Resi: email: ______________________, telefon: _____________________
 • dane Rezerwującego: email: _______________________, telefon: _____________________
 1. Wszelkie zawiadomienia, w tym o wyznaczeniu Daty Przekazania Lokalu, będą kierowane na adresy mailowe stron podane powyżej, co obie Strony w pełni akceptują.
 2. Umowa podlega prawu polskiemu.
 3. Umowa Rezerwacyjna wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obie Strony.
 4. W przypadku, gdy jakieś postanowienie niniejszej Umowy Rezerwacyjnej jest lub okaże się nieważne, pozostałe postanowienia Umowy Rezerwacyjnej zachowują swoją ważność.
 5. Wszelkie zmiany treści Umowy Rezerwacyjnej wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Stronami powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej Umowy Rezerwacyjnej Strony będą w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie, a dopiero w razie nieosiągnięcia porozumienia, kierować sprawę na drogę sądową.
 7. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy Rezerwacyjnej.
 8. Umowa Rezerwacyjna została sporządzona w polskiej wersji językowej, w formie dokumentowej oraz została przesłana na adres email Rezerwującego w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.